Public
Authored by nguyen dinh minh khoi

thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng l4 l5

thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng l4 l5

Căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống lưng l4 l5 là do sự rối loạn trong cấu tạo của đĩa đệm bình thường. Hầu hết các đối tượng thì chứng bệnh thoát vị đĩa đệm xảy tới như là một kết quả của sự lão hóa và thoái hóa diễn ra trong đĩa đệm. Trong một số trường hợp khác, chấn thương không có thể làm cho đĩa đệm bị thoát vị. Chấn thương cũng có thể khiến cho tình trạng căn bệnh thoát vị đĩa đệm xấu đi.

Theo khảo sát thì tầm khoảng 90% đĩa đệm bị thoát vị là ở đoạn L4-L5 và L5-S1, gây ra đau và đau đớn lan xuống các dây thần kinh hông. Thoát vị đĩa đệm L4-L5 sẽ gây nên áp lực lên dây thần kinh, vị trí này thường xuyên diễn ra thoát vị đĩa đệm.

1.04 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment