Public
Authored by thuoc nam chua dau lung

điều trị bệnh parkinson bằng thuốc nam

điều trị bệnh parkinson bằng thuốc nam

Thiên ma - làm chậm quá trình thoái hóa não ở người bệnh Parkinson

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học quốc tế thuộc Đại học Kyungpook - Hàn Quốc và Đại học Nanyang – Singapo vào năm 2012 đã tìm ra bằng chứng cho thấy, thảo dược Thiên ma có tác dụng ổn định tính dẫn truyền, bảo vệ tế bào thần kinh thông qua việc ức chế các độc tố kích thích thần kinh, giảm nhiễm độc thần kinh bởi quá trình stress oxy hóa, nhờ đó làm chậm lại quá trình lão hóa, thoái hóa não ở người bệnh Parkinson.

861 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment