Public
Authored by hinh anh thuy dau

Hình ảnh bệnh thủy đậu nam và nữ

Hình ảnh bệnh thủy đậu nam Bệnh thủy đậu là một bệnh nhiễm trùng do siêu vi khuẩn varicella-zoster gây ra. Bệnh có khả năng lây nhiễm cao và dễ bùng phát thành dịch. Trẻ nhỏ từ 2-5 tuổi là đối tượng dễ bị bệnh thủy đậu nhất do hệ thống miễn dịch còn non kém. Bé 1 tuổi nếu có mẹ đã từng bị thủy đậu trước đây thường không bị nhiễm bệnh do vẫn được miễn dịch với kháng thể của bé.

666 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment