Public
Authored by parkinsoncolaykhongvay

parkinson là gi

Parkinson là một dạng rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương dẫn đến sự suy yếu về khả năng vận động, lời nói, các chức năng khác của cơ thể. Bệnh Parkinson nằm trong nhóm bệnh rối loạn về vận động với những biểu hiện cụ thể như run rẩy, cứng cơ, chuyển động chậm chạp hay dáng đi, tư thế bất thường.

https://yhoccotruyensaigon.com/benh-parkinson-la-gi-trieu-chung-nguyen-nhan-bieu-hien-531.html

924 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment