Public
Authored by kinh nghiem chua dau lung

kinh nghiệm chữa đau lưng

Bài thuốc:

Bài 1: Bài phong thấp của GS. Bùi Chí Hiếu

Lá lốt 20g, Mắc cỡ 20g: Khu phong, Quế chi 20g, Thiên niên kiện 20g: Tán hàn, Cỏ xước 20g, Thổ phục linh 20g: Trừ thấp, sài đất 10g: Thanh nhiệt, Hà thủ ô 20g: Bổ huyết, Sinh địa 10g: Lương huyết.

Sắc với 800ml nước, còn lại 300ml thuốc, chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn ấm.

Bài 2: Can khương thương truật thang gia giảm

Can khương 8g, Quế chi 8g, Thương truật 12g, Ý dĩ 20g, Cam thảo 8g, Xuyên khung 20g, Bạch linh 20g.

Sắc uống, ngày một thang.

* Nếu đau nhiều gia thêm Phụ tử chế 8g, Tế tân 8g.

Châm cứu: Châm tả tại vùng đau. Nếu đau từ thắt lưng (D12) trở lên cột sống cổ thì châm thêm 2 huyệt Kiên tỉnh, nếu đau từ thắt lưng trở xuống thì châm thêm huyệt Ủy trung, Dương lăng tuyền bên đau.

Xoa bóp: Dùng các thủ thuật ấn, day, lăn trên vùng cơ bị co cứng. Nếu đau từ thắt lưng trở xuống thì ấn day huyệt Côn lôn cùng bên.

Châm loa tai: Vùng lưng hay thắt lưng tùy nơi đau.

Sau khi châm, xoa bóp, châm loa tai nên bảo bệnh nhân vận động ngay vì chắc chắn đau đã giảm.
1.33 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment