Public
Authored by nguyen dinh quan

Đau nhức xương khớp toàn thân điều trị như thế nào

Đau nhức xương khớp toàn thân là tình trạng sụn khớp và xương dưới sụn bị tổn thương dần dần theo thời gian. Lúc này, bạn sẽ có cảm giác đau nhức hoặc cứng khớp. Cơn đau thường tăng mỗi khi khớp cử động, giảm nếu được nghỉ ngơi.

https://laodong.vn/y-te/chua-dau-than-kinh-toa-bang-thuoc-dong-y-tu-bac-si-nguyen-thuy-ngoan-658087.ldo

953 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment