Public
Authored by Y học cổ truyền Sài Gòn

Phòng khám Y học cổ truyền Sài Gòn

Bạn có thể tìm đến Phòng khám Y học Cổ truyền Sài Gòn để được các bác sĩ thăm khám và điều trị triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn bằng nhiều phương pháp như sử dụng thuốc Đông Y, châm cứu, bấm huyệt hoặc vật lý trị liệu bằng nhiệt – sóng ngắn… Tùy vào từng loại bệnh và tình trạng cụ thể các bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn nên áp dụng phương pháp nào.

https://yhoccotruyensaigon.com

2 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment